Doopkladboek

R80,00

Volledige Doopkladboek: Plek vir persoonlike besonderhede van die doopouer(s) en dopeling(e), met ’n afskeurstrokie.

SKU: VolledigeDoopkladboek Categories: , , ,
Vra vir meer inligting

Description

FORMAAT: Boek

OPSOMMING: Volledige Doopkladboek

Doopkladboek: Plek vir persoonlike besonderhede van die doopouer(s) en dopeling(e), met ’n afskeurstrokie.

________________

RIGLYN VIR DIE HANTERING VAN REGISTERS

ALGEMEEN

Noodsaak van ’n lidmaatregister

Elke gemeente moet ’n lidmaatregister vir doop- en belydende lidmate hê, óf ’n handgeskrewe- of getikte register óf ’n gerekenariseerde register óf albei. Kontrolering Kontroleer gegewens deeglik voor elke inskrywing in ’n register om te verseker dat name, vanne, gemeentename en datums korrek is. Die voorletters en vanne van leraars; die name en vanne van alle ander persone; die name van gemeentes; en alle datums moet volledig en korrek verstrek word. Ten einde die juiste geboortedatum en die spelling van name vir inskrywing in die register te verseker, moet die ouer(s) by die aanmelding vir die doop die dokument toon wat by die registrasie van die kind se geboorte uitgereik is. Ongeregistreerde dooplidmate moet vóór belydenisaflegging ’n doopseel inlewer.

DOOPLIDMAATREGISTER

Van en voornaam

Die dopeling: Die dopeling word geregistreer onder die van soos dit op sy/haar identiteitsdokument verskyn met die name van die biologiese ouers voluit geskryf.

Die ouers: Slegs die nooiensvan van die moeder word saam met haar volle voorname ingeskryf en nie haar getroude van nie, maar as haar nooiensvan en haar getroude van dieselfde is, word “geb.” duidelikheidshalwe voor haar nooiensvan geskryf (byvoorbeeld: Louise geb. Dippenaar).

Alle voorname van ouers en dopelinge word voluit geskrywe.

Waar die vader of moeder nie ’n belydende lidmaat van ’n gemeente is nie, of om ’n ander rede nie by die doop teenwoordig is nie, moet die lidmaatregister vir dooplidmate dit aandui dat die betrokke ouer nie die doopbelofte afgelê het nie.